Vedtægter

Hammerum Gjellerup Cykelklub (HGC) vedtægter pr. 31. 03 2019

 

§1
Foreningens navn er Hammerum Gjellerup Cykelklub, forkortet HGC. Foreningen er stiftet den 18. november 1999 og foreningens hjemsted er Herning Kommune.
Foreningen er medlem af Dansk Cykel Unions (DCU’s) motionssektion.
Foreningen er medlem af DGI.

 

§2
Foreningens formål er:
Med udgangspunkt i motionscykling og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engagerende i samfundet.
At øge interessen for motionscykling ved sportslige og sociale arrangementer.

 

§3
Som medlem kan optages personer over 15 år, der har interesse for motionscykling.

 

§4
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes i februar måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen skønner, det er påkrævet, eller såfremt 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom til formanden. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel til hvert enkelt medlem. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamling sker pr. mail, og det er det enkelte medlems eget ansvar at oplyse korrekt mailadresse til foreningen.

 

§5
Generalforsamlingen afgør sagerne ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem ønsker det, skal der være skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle medlemmer, der ikke er i kontingent restance, har stemmeret på generalforsamlingen.

 

§6
Dagsorden for ordinær generalforsamling:

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år

  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Fastsættelse af kontingent

  6. Valg til bestyrelsen

  7. Valg af suppleanter

  8. Valg af revisor og revisorsuppleant

  9. Eventuelt

 

§7
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Alle valg til bestyrelsen gælder for 2 år. I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer. Bestyrelsen afholder møder så ofte det findes nødvendigt og er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede ved et indkaldt bestyrelsesmøde. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Medlemmerne skal efterkomme bestyrelsens beslutninger.
Bestyrelsen er fritaget for betaling af kontingent.

 

§8
Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

 

§9
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at tilmelde og afmelde foreningen som frivillig momsregistreret.

 

§10
Kontingent skal være indbetalt senest den 1. april der følger efter generalforsamlingen. Medlemmer, der er i kontingent restance, har ikke stemmeret på generalforsamlingen og vil blive slettet som medlem.

 

​§11
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens indgåede forpligtelser, men foreningen hæfter alene med sin formue. Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på foreningens formue eller anden form for udbytte.

 

§12
Formand og kasserer tegner foreningen over for 3. mand. Foreningen kan ikke erhverve fast ejendom.

 

§13
Som æresmedlem kan alle foreningens medlemmer indstilles, under forudsætning af, at det indstillede medlem har været formand eller deltaget i bestyrelsesarbejde i mindst 20 år.
Alle medlemmer i HGC, kan indstille et medlem til æresmedlem.
Indstilling til æresmedlem foretages og godkendes på den årlige generalforsamling.
Æresmedlemmer i HGC er fritaget for kontingent betaling.

 

§14
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§15
Ophævelse af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling med foreningens ophævelse som dagsorden. Til vedtagelse kræves, at halvdelen af foreningens medlemmer er mødt, og at 4/5 af de fremmødte stemmer for ophævelse af foreningen. Såfremt de førnævnte betingelser ikke kan opfyldes, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor ophævelse af foreningen kan ske med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

 

§16
Ophæves foreningen, tilfalder foreningens formue KSU arbejdet i Hammerum Gjellerup.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 18. november 1999.

Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 31/03 2019