top of page

VEDTÆGTER

Hammerum Gjellerup Cykelklub (HGC) vedtægter pr. 25. 02 2020

§1
Foreningens navn er Hammerum Gjellerup Cykelklub, forkortet HGC. Foreningen er stiftet den 18. november 1999 og foreningens hjemsted er Herning Kommune.
Foreningen er medlem af Dansk Cykel Unions (DCU’s) motionssektion.
Foreningen er medlem af DGI.

§2
Foreningens formål er:
Med udgangspunkt i motionscykling og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engagerende i samfundet.
At øge interessen for motionscykling ved sportslige og sociale arrangementer.

§3
Som medlem kan optages personer over 15 år, der har interesse for motionscykling.
Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside (hgc.dk). Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Udmeldelse sker automatisk ved, at medlemmet ikke gentegner sit medlemskab og ikke indbetaler kontingent for den kommende kontingentperiode.

 

§4
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel til hvert enkelt medlem. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag i klublokalet og skriftligt pr. mail, og det er det enkelte medlems eget ansvar at oplyse korrekt mailadresse til foreningen.
Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

 

§5
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen skønner, det er påkrævet, eller såfremt 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom til formanden.
I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§6
Generalforsamlingen afgør sagerne ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem ønsker det, skal der være skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle medlemmer, der ikke er i kontingent restance, har stemmeret på generalforsamlingen.

§7
Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år

 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Godkendelse af budget

 7. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem (lige år)

 8. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlem (ulige år)

 9. Valg af suppleanter

 10. Valg af revisor og revisorsuppleant

 11. Eventuelt

§8
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Alle valg til bestyrelsen gælder for 2 år. I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer. Bestyrelsen vælger sekretær blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen afholder møder så ofte, det findes nødvendigt, og er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede ved et indkaldt bestyrelsesmøde. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Medlemmerne skal efterkomme bestyrelsens beslutninger.
Bestyrelsen er fritaget for betaling af kontingent.

 

§9
Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

 

§10
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at tilmelde og afmelde foreningen som frivillig momsregistreret.

 

§11
Kontingent skal være indbetalt senest den 1. april, der følger efter generalforsamlingen. Medlemmer, der er i kontingent restance, har ikke stemmeret på generalforsamlingen og vil efter påmindelse udsendt via e-mail blive slettet som medlem.

 

​§12
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens indgåede forpligtelser, men foreningen hæfter alene med sin formue. Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på foreningens formue eller anden form for udbytte.

 

§13 Ny tekst: senest vedtaget på ordinær generalforsamling den 27.02.2024

Formand og kasserer er i forbindelse med den daglige drift bemyndiget til at tegne foreningen i økonomiske anliggender samt til at disponere over foreningens midler via elektroniske selvbetjeningsløsninger, herunder netbank, mobilbank og betalingskort. Foreningen kan ikke erhverve fast ejendom. Optagelse af lån større end kr. 10.000 skal godkendes på en generalforsamling

 

§14
Æresmedlemmer udnævnes på foranledning af bestyrelsen.
Alle medlemmer af HGC kan sende en indstilling til bestyrelsen om udnævnelse af en person til æresmedlem.
Som æresmedlem kan optages personer, der efter bestyrelsens skøn har gjort et stort og uegennyttigt arbejde for HGC og vist stor interesse for klubben.
Udnævnelse af et æresmedlem kræver enstemmig vedtagelse i bestyrelsen.
Udnævnelsen til æresmedlem foretages på en generalforsamling.
Æresmedlemmer i HGC er fritaget for kontingent betaling.

 

§15
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§16
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, fx hvis medlemmet handler til skade for foreningen eller medlemmets opførsel strider imod foreningens vedtægter. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 3/5 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar på bestyrelsesmødet. Medlemmet har ret til at få spørgsmålet om eksklusion endeligt afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Eksklusion stadfæstes, når den godkendes på den førstkommende generalforsamlingen af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

 

§17
Ophævelse af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling med foreningens ophævelse som dagsorden. Til vedtagelse kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer er mødt, og at 3/4 af de fremmødte stemmer for ophævelse af foreningen. Såfremt de førnævnte betingelser ikke kan opfyldes, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor ophævelse af foreningen kan ske med 3/4 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

 

§18
Ophæves foreningen, tilfalder foreningens formue almennyttige og alment velgørende formål i Herning Kommune som fx KSU arbejdet i Hammerum Gjellerup. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvorledes formuen skal fordeles.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 18. november 1999.

Senest ændret på generalforsamling den 25. februar 2020.

bottom of page